Regulamin zakupów

 

 I. Postanowienia ogólne

1.  Te ogólne warunki handlowe (zwane dalej „warunkami handlowymi”) wydawane są zgodnie z § 1751 i nast. Ustawa nr 89/2012 Sb., Kodeks cywilny (zwany dalej „kodeksem cywilnym”)

 • PRAMARK s.r.o.
 • Regon: 26198941
 • EURONIP: CZ26198941
 • z siedzibą: K Letňanům 1036/7, 182 00 Praha 8 – Ďáblice
 • zarejestrowana w sądzie miejskim w Pradze, dział C, pozycja 79046             
 • email: pramark@pramark.cz
 • telefon: +420 251 561 029
 • www.pramark.cz

(dalej jako „sprzedający“)

2.  Niniejsze warunki regulują wzajemne prawa i obowiązki sprzedającego i osoby fizycznej, która zawiera umowę kupna  jako konsument lub w ramach swojej działalności gospodarczej (dalej: „kupujący”) za pośrednictwem interfejsu internetowego znajdującego się na stronie internetowej dostępnej na stronie www .markal-obchod.cz (zwany dalej „sklepem internetowym”).

3. Postanowienia warunków handlowych stanowią integralną część umowy kupna. Odmienne postanowienia umowy kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych warunków.

4. Niniejsze warunki i umowa zakupu są zawierane w języku polskim.

 

II. Informacja o towarach i cenach

1.  Informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów i ich główne właściwości, podane są dla poszczególnych towarów w katalogu sklepu internetowego. Podane są ceny towarów, w tym podatek, wszelkie powiązane opłaty i koszty związane ze zwrotem towarów, jeżeli ze względu na swój charakter towary nie mogą zostać zwrócone zwykłą pocztą. Ceny towarów pozostają ważne tak długo, jak długo są wyświetlane w sklepie internetowym. Przepis ten nie wyklucza zawarcia umowy kupna na indywidualnie ustalonych warunkach.

2. Cała prezentacja towarów umieszczonych w katalogu sklepu internetowego ma charakter informacyjny, a sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy zakupu tych towarów.

3. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów są publikowane w sklepie internetowym. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów wymienionych w sklepie internetowym są ważne tylko w przypadkach, gdy towary są dostarczane na terytorium Polski.

4. Wszelkie rabaty od ceny zakupu towarów nie mogą być łączone, chyba że sprzedawca uzgodni inaczej z kupującym.

 

III. Zamówienie oraz zawarcie umowy kupna

1. Koszty poniesione przez kupującego w związku ze stosowaniem środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy zakupu (koszty połączenia internetowego, koszty połączeń telefonicznych) ponosi sam kupujący. Koszty te nie różnią się od stawki podstawowej.

2.Kupujący zamawia towary w następujący sposób:

- za pośrednictwem swojego konta klienta, jeśli wcześniej zarejestrował się w sklepie internetowym,
- wypełniając formularz zamówienia bez rejestracji.

3. Przy wprowadzaniu zamówienia kupujący wybiera towar, ilość sztuk, sposób zapłaty oraz sposób dostawy.

4. Przed wysłaniem zamówienia kupujący może sprawdzić i zmienić dane, które podał w zamówieniu. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedawcy, klikając przycisk „Wyślij zamówienie”. Dane wymienione w zamówieniu są uważane przez sprzedawcę za prawidłowe. Warunkiem ważności zamówienia jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych informacji w formularzu zamówienia oraz potwierdzenie od kupującego, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.

5. Natychmiast po otrzymaniu zamówienia sprzedawca prześle kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail podany przez kupującego podczas składania zamówienia. To potwierdzenie jest automatyczne i nie jest traktowane jako umowa. Do potwierdzenia dołączone są aktualne warunki handlowe sprzedawcy. Umowa kupna zostaje zawarta dopiero po przyjęciu zamówienia przez sprzedającego. Powiadomienie o otrzymaniu zamówienia jest dostarczane na adres e-mail kupującego. / Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia sprzedawca prześle kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail podany przez kupującego podczas składania zamówienia. Potwierdzenie to uważa się za zawarcie umowy. Do potwierdzenia dołączone są aktualne warunki handlowe sprzedawcy. Umowa kupna zostaje zawarta poprzez potwierdzenie zamówienia przez sprzedającego na adres e-mail kupującego.

6. W przypadku gdy sprzedawca nie spełni któregokolwiek z wymagań określonych w zamówieniu, prześle zmienioną ofertę na adres e-mail kupującego. Zmieniona oferta jest uważana za nową propozycję umowy kupna, w takim przypadku umowa kupna zostaje zawarta poprzez potwierdzenie przez kupującego przyjęcia tej oferty sprzedającemu na jego adres e-mail wskazany w niniejszych warunkach.

7. Wszystkie zamówienia zaakceptowane przez sprzedającego są wiążące. Kupujący może anulować zamówienie, dopóki nie otrzyma powiadomienia o otrzymaniu zamówienia przez sprzedającego. Kupujący może anulować zamówienie telefonicznie na numer telefonu lub adres e-mail sprzedawcy określone w niniejszych warunkach.

8. W przypadku oczywistego błędu technicznego ze strony sprzedawcy podczas podawania ceny towarów w sklepie internetowym lub podczas składania zamówienia, sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczenia towarów kupującemu z  nieprawidłową ceną, nawet jeśli kupującemu wysłano automatyczne potwierdzenie odbioru zgodnie z tymi warunkami. Sprzedawca informuje kupującego o błędzie bez zbędnej zwłoki i przesyła zmienioną ofertę kupującemu na jego adres e-mail. Zmieniona oferta jest uważana za nową propozycję umowy kupna, w takim przypadku umowa kupna zostaje zawarta poprzez potwierdzenie przyjęcia przez kupującego na adres e-mail sprzedającego.

 

IV. Konto klienta

1. Na podstawie rejestracji kupującego dokonanej w sklepie internetowym kupujący może uzyskać dostęp do swojego konta klienta. Kupujący może zamówić towary ze swojego konta klienta. Kupujący może również zamówić towar bez rejestracji.

2. Podczas rejestracji na koncie klienta i podczas zamawiania towarów kupujący jest zobowiązany do podania wszystkich danych w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji danych określonych na koncie użytkownika w przypadku jakiejkolwiek zmiany. Dane podane przez kupującego na koncie klienta i przy zamawianiu towarów są uważane przez sprzedającego za prawidłowe.

3. Dostęp do konta klienta jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie konta klienta przez osoby trzecie.

4. Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania na korzystanie z konta klienta osobom trzecim.

5. Sprzedawca może zlikwidować konto użytkownika, zwłaszcza jeśli kupujący nie korzysta już z jego konta użytkownika lub jeśli kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy zakupu lub niniejszych warunków.

6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne przez całą dobę, szczególnie w odniesieniu do niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania sprzedającego lub niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania stron trzecich.

 

V. Warunki płatności i dostawa towarów

1. Cena towaru i wszelkie koszty związane z dostawą towaru w ramach umowy zakupu, kupujący może zapłacić w następujący sposób:

 • przelew bezgotówkowy na rachunek bankowy sprzedawcy nr 25 1750 0009 0000 0000 0538 0235, prowadzony w BNP Paribas Polska S.A.,
 • płatność przy odbiorze towaru.

2. Wraz z ceną zakupu kupujący jest zobowiązany do zapłaty sprzedawcy kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towarów w uzgodnionej wysokości. O ile poniżej wyraźnie nie zaznaczono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towarów.

3. W przypadku płatności gotówką cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w ciągu 3 dni od zawarcia umowy zakupu.

5. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty ceny zakupu przez kupującego jest spełniony, gdy odpowiednia kwota zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym sprzedawcy.

6. Sprzedawca nie wymaga od kupującego żadnej zaliczki lub innej podobnej płatności. Zapłata ceny zakupu przed wysłaniem towaru nie stanowi zaliczki.

7. Zgodnie z ustawą o rejestracji sprzedaży sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia kupującemu pokwitowania. Jednocześnie jest on zobowiązany do zarejestrowania otrzymanego przychodu u administratora podatkowego przez Internet, a w przypadku awarii technicznej najpóźniej w ciągu 48 godzin.

8. Towar jest kupującemu dostarczany:

 • na adres zawarty przez kupującego w zamówieniu

9. Wybór sposobu dostawy dokonywany jest podczas zamawiania towaru.

10. Koszty dostawy towaru w zależności od sposobu wysyłki i odbioru towaru są określone w zamówieniu kupującego i potwierdzeniu zamówienia przez sprzedającego. Jeżeli środek transportu został zakontraktowany na specjalne życzenie kupującego, kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym rodzajem transportu.

11. Jeżeli zgodnie z umową kupna sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar do miejsca wskazanego przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do przejęcia towaru z chwilą dostawy. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie kupującego konieczne jest powtórne dostarczenie towaru lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do zapłaty odpowiednio kosztów związanych z powtórną dostawą towarów lub koszty związane z inną metodą dostawy.

12. Po otrzymaniu towaru od przewoźnika kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu opakowania towaru, a w przypadku jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnione otwarcie przesyłki, kupujący nie musi przejmować przesyłki od przewoźnika.

13.Sprzedawca wystawi dokument podatkowy - fakturę dla kupującego. Dokument podatkowy jest wysyłany na adres e-mail kupującego. / Dokument podatkowy jest dołączony do dostarczonego towaru.

14. Kupujący nabywa własność towaru, płacąc za niego pełną cenę zakupu, w tym koszty dostawy, ale najpierw przejmując towar. Odpowiedzialność za przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub utratę towaru przechodzi na kupującego w momencie odbioru towaru lub w momencie, gdy kupujący był zobowiązany do przejęcia towaru, ale nie zrobił tego z naruszeniem umowy kupna.

 

VI. Odstąpienie od umowy

1. Kupujący, który zawarł umowę kupna poza przedsiębiorstwem jako konsument, ma prawo odstąpić od umowy kupna.

2. Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni

 • od dnia odebrania towaru
 • od dnia przejęcia ostatniej dostawy towarów, jeżeli przedmiotem umowy jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części
 • od dnia przejęcia pierwszej dostawy towarów, jeżeli przedmiotem umowy jest regularna powtarzalna dostawa towarów.

3. Poza tym kupujący nie może odstąpić od umowy zakupu:

 • przy dostawie towarów, które zostały zmodyfikowane zgodnie z życzeniem kupującego lub jego osoby,
 • dostawa towarów łatwo psujących się, a także towarów, które po dostarczeniu zostały bezpowrotnie zmieszane z innymi towarami,
 • w innych przypadkach określonych w § 1837 Kodeksu cywilnego.

4. Aby zachować zgodność z okresem odstąpienia, kupujący musi wysłać oświadczenie o odstąpieniu w ciągu okresu odstąpienia.

5. Aby odstąpić od umowy zakupu, kupujący może skorzystać z przykładowego formularza odstąpienia od umowy dostarczonego przez sprzedającego. Odstąpienie od umowy kupna zostanie przesłane przez kupującego na adres e-mail lub adres dostawy sprzedającego określony w niniejszych warunkach. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi kupującemu otrzymanie formularza.

6. Kupujący, który odstąpił od umowy, jest zobowiązany zwrócić towar sprzedającemu w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy sprzedającemu. Kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towarów do sprzedawcy, nawet jeśli towarów nie można zwrócić ze względu na ich charakter zwykłą pocztą.

7. Jeśli kupujący odstąpi od umowy, sprzedawca zwróci mu  niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od odstąpienia od umowy, wszystkie środki, w tym koszty dostawy, które od niego otrzymał, w ten sam sposób. Sprzedawca zwróci otrzymane środki kupującemu w inny sposób tylko wtedy, gdy kupujący wyrazi na to zgodę i jeśli nie poniesie dodatkowych kosztów.

8. Jeżeli kupujący wybrał inny niż najtańszy sposób dostawy towarów oferowany przez sprzedającego, sprzedawca zwróci kupującemu koszty dostawy towarów w wysokości odpowiadającej najtańszemu oferowanemu sposobowi dostawy towarów.

9. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, zanim kupujący nie przekaże towarów lub udowodni, że wysłał je sprzedającemu.

10. Kupujący musi zwrócić towar sprzedawcy nieuszkodzony, niezużyty i niezanieczyszczony oraz, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu. Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnego potrącenia prawa do odszkodowania za szkodę wyrządzoną towarowi w stosunku do prawa kupującego do zwrotu ceny zakupu.

11. Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy zakupu ze względu na sprzedaż towaru, niedostępność towarów lub gdy producent, importer lub dostawca towarów przerwał produkcję lub import towarów. Sprzedawca niezwłocznie informuje kupującego za pośrednictwem adresu e-mail podanego w zamówieniu i zwraca w ciągu 14 dni od powiadomienia o odstąpieniu od umowy zakupu wszystkie środki, w tym koszty dostawy otrzymane od niego na podstawie umowy, w ten sam sposób lub w sposób określony przez kupującego.

 

VII. Odpowiedzialność za wady

1.  Sprzedawca oświadcza kupującemu, że towar jest wolny od wad. W szczególności sprzedawca jest odpowiedzialny wobec kupującego, że w momencie, gdy kupujący przejął towar:

 • towary mają cechy uzgodnione przez strony i w przypadku braku umowy, mają cechy opisane przez sprzedającego lub producenta lub których kupujący oczekiwał w odniesieniu do charakteru towarów i na podstawie ich reklamy,
 •  towar jest przeznaczony do użytku określonego przez sprzedającego  lub jeśli ten typ towaru zwykle jest używany w określonym użytku.
 • towary odpowiadają jakości lub wzornictwu  jeżeli jakość  została ustalona na podstawie  próbki,
 • towary są w odpowiedniej ilości, miary lub wadze, a towary są zgodne z wymogami przepisów prawnych.

2. Sprzedawca ma obowiązki wynikające z wadliwego działania przedmiotu, przynajmniej w takim stopniu, w jakim obowiązki wynikające z wadliwego działania ma producent. Kupujący jest w inny sposób uprawniony do skorzystania z prawa do wady, która występuje w towarach konsumpcyjnych w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od otrzymania.

3. Jeżeli, zgodnie z innymi przepisami, okres, na jaki towary mogą być używane, jest wskazany na sprzedawanych towarach, na ich opakowaniach, w instrukcjach dołączonych do towarów lub w reklamie, zastosowanie mają przepisy dotyczące gwarancji. Gwarantując jakość, sprzedawca zobowiązuje się, że towary będą nadawać się do zwykłego użytku przez określony czas lub że zachowają swoje zwykłe właściwości. Jeżeli kupujący zareklamował towar, okres gwarancji nie biegnie przez czas, w którym kupujący nie może korzystać z wadliwego towaru.

4. Postanowienia określone w poprzednim akapicie Regulaminu nie mają zastosowania do towarów sprzedawanych po niższej cenie ze względu na wadę, za którą uzgodniono niższą cenę, do zużycia spowodowanego normalnym użytkowaniem lub zużycia towarów po przejęciu przez kupującego. lub jeśli wynika to z charakteru towarów. Prawo do reklamacji nie przysługuje kupującemu, jeżeli przed przejęciem wiedział, że towar ma wadę, lub jeżeli sam kupujący spowodował wadę.

5. W przypadku wykrycia wady kupujący może złożyć reklamację do sprzedawcy i zażądać jej:

 • wymienić na nowe towary,
 • naprawy towaru,
 • odpowiedniej zniżki z ceny zakupu,
 • odstąpić od umowy.

6. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy:

 • jeżeli towar ma istotną wadę,
 • jeśli nie może prawidłowo użyć rzeczy z powodu ponownego wystąpienia wady lub wad po naprawie,
 • w przypadku większej liczby wad towaru.

7. Istotne jest naruszenie umowy, o którym strona, która naruszyła umowę, wiedziała lub powinna była wiedzieć w chwili zawarcia umowy, że druga strona nie zawarłaby umowy, gdyby przewidziała naruszenie.

8.W przypadku wady, która oznacza niewielkie naruszenie umowy (niezależnie od tego, czy wada jest możliwa do usunięcia, czy nie), kupujący jest uprawniony do usunięcia wady lub uzasadnionego obniżenia ceny zakupu.

9. Jeżeli usterka możliwa do usunięcia wystąpiła wielokrotnie po naprawie (zwykle trzecie roszczenie za tę samą wadę lub czwarta za różne wady) lub towary mają dużą liczbę wad (zwykle co najmniej trzy wady jednocześnie), kupujący ma prawo żądać obniżenia ceny zakupu, wymiany towaru lub odstąpić od umowy.

10. Składając reklamację, kupujący jest zobowiązany poinformować sprzedawcę, które prawo wybrał. Zmiana wyboru bez zgody sprzedawcy jest możliwa tylko wtedy, gdy kupujący zażądał korekty wady, która okaże się nieusuwalna. Jeśli kupujący nie skorzysta na czas ze swojego prawa do istotnego naruszenia umowy, ma takie same prawa, jak w przypadku drobnego naruszenia umowy.

11. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie jest możliwa, po odstąpieniu od umowy kupujący może zażądać pełnego zwrotu ceny zakupu.

12.Jeżeli sprzedawca udowodni, że kupujący wiedział o wadzie towaru przed przejęciem lub sam spowodował, sprzedawca nie jest zobowiązany do spełnienia roszczenia kupującego.

13. Kupujący nie może reklamować towarów po obniżonej cenie z powodu, dla którego towary te są przecenione.

14. Sprzedawca jest zobowiązany do przyjęcia reklamacji w każdym zakładzie, w którym możliwa jest akceptacja reklamacji, w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. Sprzedawca jest zobowiązany do wydania kupującemu pisemnego potwierdzenia, kiedy kupujący skorzystał z prawa, jaka jest treść reklamacji i jakiego sposobu rozpatrzenia reklamacji wymaga kupujący, a także potwierdzenia daty i sposobu rozpatrzenia reklamacji, w tym potwierdzenia naprawy i czasu trwania lub pisemnego uzasadnienia odrzucenie reklamacji.

15. Sprzedawca lub upoważniony przez niego pracownik niezwłocznie rozpatrzy reklamację, w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Okres ten nie obejmuje czasu odpowiedniego dla rodzaju produktu lub usługi wymaganego do profesjonalnej oceny wady. Reklamacje, w tym usunięcie wad, należy rozstrzygnąć niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty reklamacji, chyba że sprzedawca i kupujący uzgodnią dłuższy okres. Upływ terminu na próżno uznaje się za istotne naruszenie umowy, a kupujący ma prawo odstąpić od umowy zakupu. Za moment reklamacji uważa się moment, w którym sprzedawca wyrazi wolę kupującego (skorzystanie z prawa do wadliwego wykonania).

16. Sprzedawca informuje kupującego na piśmie o wyniku reklamacji.

17.Prawo do wadliwego wykonania nie przysługuje kupującemu, jeżeli kupujący wiedział przed przejęciem rzeczy, że rzecz ma wadę, lub jeśli kupujący sam spowodował wadę.

18. W przypadku uzasadnionej reklamacji kupujący ma prawo do zwrotu celowo poniesionych kosztów związanych z reklamacją. Prawo to może zostać wykonane przez kupującego ze sprzedawcą w ciągu jednego miesiąca po upływie okresu gwarancji, w przeciwnym razie sąd nie musi go przyznawać.

19.Kupujący ma możliwość wyboru sposobu reklamacji.

20. Prawa i obowiązki umawiających się stron dotyczące praw wynikających z wadliwego wykonania regulują sekcje 1914–1925, sekcje 2099–2117 oraz sekcje 2161–2174 kodeksu cywilnego i ustawa nr 634/1992 Sb., O ochronie konsumentów.

21. Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedającego za wady reguluje procedura reklamacyjna sprzedającego.

 

VIII. Dostawa

1. Strony mogą przekazywać sobie wszelką korespondencję pisemną pocztą elektroniczną.

2. Kupujący dostarcza korespondencję do sprzedawcy na adres e-mail określony w niniejszych warunkach. Sprzedawca dostarcza kupującemu korespondencję na adres e-mail podany na koncie klienta lub w zamówieniu.

 

IX. Dane osobiste

1. Wszystkie informacje podane w ramach naszej współpracy są poufne i będziemy traktować je jako takie. O ile nie wyrazisz na to pisemnej zgody, nie będziemy wykorzystywać twoich danych w żadnym innym celu niż w celu wykonania umowy, z wyjątkiem adresu e-mail, na który mogą być wysyłane informacje handlowe, ponieważ jest to dozwolone przez prawo, chyba że je odrzucisz. Informacje te mogą dotyczyć tylko podobnych lub powiązanych towarów i mogą zostać w dowolnym momencie anulowane w prosty sposób (poprzez wysłanie listu, wiadomości e-mail lub kliknięcie łącza w komunikacie handlowym). Adres e-mail będzie przechowywany w tym celu przez okres 3 lat od zawarcia ostatniej umowy między umawiającymi się stronami.

2. Bardziej szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w Polityce prywatności TUTAJ

 

X. Pozasądowe rozstrzyganie sporów

1. Czeski Urząd Inspekcji Handlowej z siedzibą przy ul. Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, IČ: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs, jest odpowiedzialny za pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna. Internetowa platforma rozwiązywania sporów pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr może być wykorzystana do rozstrzygania sporów między sprzedawcą a kupującym na podstawie umowy zakupu.

2. Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska z siedzibą przy ul. Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z 21 Maj 2013 r. W sprawie internetowego rozstrzygania sporów i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę 2009/22 / WE (rozporządzenie w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich).

3. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Licencje handlowe są przeprowadzane w ramach swoich kompetencji przez odpowiednie biuro licencyjne. Czeski Urząd Inspekcji Handlowej w ograniczonym zakresie nadzoruje przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Sb. O ochronie konsumentów.

 

XI. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie umowy między sprzedającym a kupującym podlegaj prawu  Republiki Czeskiej. Jeżeli stosunek ustanowiony w umowie kupna zawiera element międzynarodowy, wówczas strony zgadzają się, że stosunek ten podlega prawu Republiki Czeskiej. Nie wpływa to na prawa konsumenta wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawnych.

2. W stosunku do kupującego sprzedawca nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu przepisów § 1826 ust. 1 lit. e) Kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie prawa do strony internetowej sprzedawcy, w szczególności prawa autorskie do treści, w tym układu strony, zdjęć, filmów, grafiki, znaków towarowych, logo oraz innych treści i elementów, należą do sprzedawcy. Zabrania się kopiowania, modyfikowania lub w inny sposób korzystania ze strony internetowej lub jakiejkolwiek jej części bez zgody sprzedawcy.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy spowodowane interwencjami osób trzecich w sklepie internetowym lub w wyniku jego użytkowania niezgodnie z jego przeznaczeniem. Korzystając ze sklepu internetowego, kupujący nie może stosować procedur, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na jego działanie i nie może wykonywać żadnych czynności, które mogłyby pozwolić mu lub stronom trzecim na ingerencję lub korzystanie z oprogramowania lub innych elementów składających się na sklep internetowy i korzystanie ze sklepu internetowego, lub jego części lub oprogramowanie w sposób niezgodny z jego celem lub celem.

5. Kupujący przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 Kodeksu cywilnego.

6. Umowa kupna, w tym warunki handlowe, jest archiwizowana przez sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

7. Treść warunków może zostać zmieniona lub uzupełniona przez sprzedającego. Przepis ten nie wpływa na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji warunków.

8. Do warunków dołączony jest przykładowy formularz odstąpienia od umowy.

 

Niniejsze warunki obowiązują od 7.5.2020.

 

Please log in again

We are sorry for interrupting your flow. Your CSRF token is probably not valid anymore. To keep your e-shop secure, we need you to log in again.

Thank you for your understanding.

Zaloguj sie