Warunki ochrony danych osobowych

 

I. Przepisy podstawowe

1. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (dalej: „RODO”) jest PRAMARK Sp.z o.o. nr wpisu 26198941 z siedzibą przy ul. K Letňanům 1036/7, 182 00 Praga 8 - Ďáblice (dalej: „administrator”).

2. Dane kontaktowe administratora to :

Adres: Netovická 1960, 274 01 Slaný.

Email: pramark@pramark.cz

Telefon: +420 251 561 029

3.Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do konkretnego identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator sieci lub jeden lub więcej określonych fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, psychicznych, ekonomicznych, kulturowych lub tożsamość społeczna tej osoby fizycznej.

4. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Dane kontaktowe komisarza to: Michał Fiedler, e-mail: michal.fiedler@pramark.cz.

II. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

1. Administrator przetwarza dane osobowe, które mu przekazałeś, lub dane osobowe, które administrator uzyskał na podstawie realizacji Twojego zamówienia.

2. Administrator przetwarza dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do wykonania umowy.

III. Przyczyna prawna i cel przetwarzania danych osobowych

1. Prawnym powodem przetwarzania danych osobowych jest

  • wykonanie umowy między tobą a administratorem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest

  • rozliczenie zamówienia oraz wykonanie praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między tobą a administratorem; przy składaniu zamówienia wymagane są dane osobowe, które są niezbędne do pomyślnego przetworzenia zamówienia (nazwa i adres, kontakt), podanie danych osobowych jest niezbędnym wymogiem do zawarcia i wykonania umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy lub jej wykonanie.

IV. Okres przechowywania danych

1. Administrator przechowuje dane osobowe

  • przez czas niezbędny do wykonania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między tobą a administratorem oraz do dochodzenia roszczeń z tych stosunków umownych (przez okres 15 lat od rozwiązania stosunku umownego).

 2. Po okresie przechowywania danych osobowych administrator usuwa dane osobowe.

V. Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)

1.Odbiorcami danych osobowych są osoby

  • zaangażowany w dostawę towarów / usług / realizację płatności na podstawie umowy,
  • świadczenie usług obsługi sklepu internetowego (Shoptet) i innych usług związanych z obsługą sklepu internetowego,
  • zajišťující marketingové služby.

 2. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (do kraju spoza UE) ani organizacji międzynarodowej.

VI. Twoje prawa

1. Zgodnie z warunkami określonymi w RODO masz : 

- prawo dostępu do ich danych osobowych zgodnie z art.15 RODO,
- prawo do poprawiania danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO.
- prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art.17 RODO.
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO
- prawo do przenoszenia danych zgodnie z art.20 RODO.
- prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub adres e-mail administratora określony w art. III niniejszych warunków.

 2. Masz również prawo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.

VII. Warunki bezpieczeństwa danych osobowych

1. Administrator oświadcza, że ​​podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.

2. Administrator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia przechowywanych danych oraz przechowywanych danych osobowych w formie papierowej, w szczególności:

3. Administrator oświadcza, że ​​tylko osoby przez niego upoważnione mają dostęp do danych osobowych.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Przesyłając zamówienie z internetowego formularza zamówienia, potwierdzasz, że znasz warunki ochrony danych osobowych i akceptujesz je w całości.

3. Administrator jest uprawniony do zmiany tych warunków. Nowa wersja niniejszych warunków zostanie opublikowana na ich stronie internetowej, a jednocześnie nowa wersja niniejszych warunków zostanie wysłana na adres e-mail podany administratorowi.

Warunki te obowiązują od 25 maja 2018 r.

Please log in again

We are sorry for interrupting your flow. Your CSRF token is probably not valid anymore. To keep your e-shop secure, we need you to log in again.

Thank you for your understanding.

Zaloguj sie